Novedad bibliográfica

Infoling 1.41 (2022)
Título:Arantzazutik mundu zabalera: 1968-2018 / La normativización del euskera: 1968-2018 / La standardisation de la langue basque : 1968-2018 / Basque language´s standardization: 1968-2018
Autor/a:Urrutia Badiola, Andres M.
Año de publicación:2022
Lugar de edición:Madrid / Frankfurt
Editorial:Iberoamericana / Vervuert
Descripción

Preguntarse por la normativización de la lengua vasca transcurrido casi un cuarto del siglo XXI es preguntarse por uno de los elementos esenciales de su utilización como lengua de expresión de la sociedad vasca. Por eso, la máxima institución en materia de lengua vasca, Euskaltzaindia, ha reunido alrededor de sí un grupo destacado de representantes de la realidad lingüística vasca para reflexionar sobre lo ya hecho y lo que queda por hacer en esta materia, sabiendo que una lengua se hace todos los días, en su contraste entre los hablantes que la utilizan en sus diferentes interacciones.

Este volumen reúne las reflexiones que la Euskaltzaindia/Real Academia de la Lengua Vasca realizó, con la aportación de una serie de especialistas de diferente procedencia, en Arantzazu, donde se llevó a cabo, en 1968, el intento más amplio y exitoso de aunar los elementos del proceso de normativización que de forma popular se conoce hoy en día con el nombre de euskara batua o lengua vasca unificada.

 

Temática:Otras especialidades, Sociolingüística
Índice

Aurkibidea/Indice/Sommaire/Index

Aurkezpena

Presentación / Présentation / Presentation

Argitarazleari buruz / Sobre el editor / À propos de l’éditeur / About the editor

 

I.


Euskara batua eta euskaltzaindia
Euskera unificado y la real academia de la lengua vasca
Euskara unifiée et l’académie royale de la langue basque
Unified euskara and the royal academy of the basque language

 

Andres Urrutia
Euskara batua eta Euskaltzaindia: oraina eta geroa

 

II.


Beste hizkuntza gutxiagotu batzuen estandarizazio prozesuetatik ikasten
Aprendiendo de los procesos de estandarización de otras lenguas minorizadas
Apprendre des processus de normalisation d’autres langues minorisées

Learning from the standardization processes of other minorized languages

 

Eric Hoekstra, Hans Van de Velde
The history and standardization of frisian

 

Jeroen Darquennes
Languaje standardization. In european autochthonous minority language communities: looking back to the future

 

Joan Martí i Castell
Vigencia de los criterios de Pompeu Fabra para la codificación de la lengua catalana

 

Manuel González González
El complejo camino hacia la codificación de la lengua gallega

 

III.


Euskara batuaren geografiak
Geografías del euskera unificado
Géographies de la langue basque unifié
Geographies of the unified basque language

 

Adolfo Arejita
Euskara batua, ahozko transmisioko hizkeraren mesedegarritasuna.

 

Andres Iñigo
Euskara batua Nafarroan

 

Jean-Baptiste Battittu Coyos
Euskara batua Ipar Euskal Herrian: lehen eta orain

 

Amaia Jauregizar
Euskara batu ahozkoaren eta sartaldeko euskara estandar ahozkoaren arteko hizkuntza-harremana 50 urte geroago: bertsolaritza eta hezkuntza.

 

Maider Bedaxagar
Euskaldun bat, bi euskara. Zuberera eta batua zuberotar gazteen ahotan gauregun

 

IV.

 

Euskara batuaren sorrera eta ibilbideak
El origen y la evolución del euskera unificado
L’origine et l’évolution de la langue basque unifié
The origin and evolution of the unified basque language

 

Miren Azkarate
Euskara batuaren nondik norako linguistikoak.

 

Miriam Urkia
Euskara batua eta hiztegigintza

 

Patxi Salaberri
Euskara batua eta antroponimia

 

Roberto González de Viñaspre
Euskara batuaren sorrera eta ibilbidea: euskara batua eta toponimia

 

Alfontso Mujika
Euskara batuaren aulkia hirugarren hankatik herren

 

Antton Gurrutxaga
Euskara batuaren hiztegia eta euskararen lexiko estandarra: begiratu bat espezialitate-arloetatik

 

Igone Zabala Unzalu
Euskaltzaindiaren hiztegiaren ekarpena lexiko espezializatuaren eta
ez-espezializatuaren harmonizazioan

 

Iker Etxebeste Zubizarreta
Euskara batuaren hitz berriak: erabileratik estandarizaziorako bideak

 

Iker Salaberri

Euskarazko bihurkarien erabileraz: zergatia, aldakortasuna, eta ikuspegi
alderatzailea

 

Mikel Gorrotxategi Nieto
Pertsona izenen bilakaera Hego Euskal Herrian, eta eragina Espainiako
estatuan

 

V.

 

Euskara batuaren etorkizuneko erronkak
Futuros retos del euskera unificado
Défis futurs de la langue basque unifié
Future challenges of the unified basque language

 

Komunikabideetan / Medios de comunicación / Moyens de communication / Media

 

Asier Larrinaga Larrazabal
Zenbait gogoeta Euskara batuaren araugintzaz EiTBko esperientziatik

 

Irene Arrarats
Orotariko komunikabideak, orotariko batua

 

Beatriz Zabalondo Loidi
Estilo liburuak euskal hedabideetan. Euskararen estandarizazioan lagun.

 

Ingurune digitalean / Entorno digital / Environnement numérique / Digital
environment

 

Ainhoa Arregi, Axlor Elortza
Bidean ikasitakoarekin etorkizuneko erronkei aurre egiten

 

Josu Aztiria Urtaran
Euskara ingurune digitalean hedatzeko ditugun hiru erronka: zaintza, adimen
artifiziala eta lankidetza teknologikoa

 

I. Aduriz, I. Alegria, I. Aldezabal, X. Artola, A. Díaz de Ilarraza, N. Ezeiza,
K. Sarasola, R. Urizar
Euskara (batua) ingurune digitalean: bidean ikasiXa eta etorkizuneko
erronkak

 

Elixabete Perez Gaztelu
Euskara batua gazteen lagunarteko ziberkomunikazio pribatuan

 

Hezkuntzan / Educación / Éducation / Education

 

Helena Baraibar Aizeburu
Euskara batua eta euskalkiak hiztun osoaren baitan

 

Imanol Artola Altuna
Euskara batuaren etorkizuneko erronkak hezkuntzan

 

Xabier Isasi Balanzategi
Euskararen hiztun elkartearen eraketa eremu akademikoan. 50 urteko
bilakaera

 

Arlo sozioekonomikoan / Ámbito socioeconómico / Portée
socio-économique / Socio-economic field

 

Elixabete Piñol Olaeta
Euskara batua eta idazkera juridikoa

 

Adur Ezenarro Agirre, Ibai Gandiaga Pérez de Albéniz
Arkitektura, hirigintza eta euskara

 

Ibon Serrano Lasa
Euskara batuaren erronkak makina-erremintan: asko egin dugulako daukagu
asko egiteko

 

Maddi Etxebarria
Euskara lan-eremuan: irabazi beharreko lekua

 

Administrazioan eta oinarrizko zerbitzuetan / Administración y servicios esenciales / Administration et services essentiels / Administration and essential services

 

Ander Irizar Apaolaza
Euskara batuaren etorkizuneko erronkak administrazioan. Nafarroan zer?

 

Manu Arrasate
DUGUtik GARAra.

Urtzi Barrenetxea Iparragirre
Hizkera argia administrazio elektronikoaren garaian

 

Itzulpengintzan eta literaturan / Traducción y literatura / Traduction et
littérature / Translation and literature

 

Josu Zabaleta
Itzulpena euskararen batasungintzan. Etorkizuna zabaltzen

 

Joxerra Garzia
Hamalau galde eta lau uste batuaz eta literaturaz (Euskara batuaren etorkizuneko erronkak literaturan)

 

Xabier Mendiguren Elizegi
Estuegi ala zabalegi?

 

VI.

 

Arau linguistikoen gizarteratzea
Socialización de las normas lingüísticas
Sosialisation des normes linguistiques
Sozialization of linguistic norms

 

Andrés Alberdi
Euskara Batuaren Eskuliburuari (EBE) buruzko zertzelada nagusiak

 

VII.

 

Epilogoa
Epílogo
Épilogue
Epilogue

 

Bernardo Atxaga
Arrautza, huevo, oeuf, egg

 

VIII.

 

Euskara batuaren adierazpena
Declaracion del euskera unificado
Déclaration de la langue basque unifié
Declaration of the unified basque language

 

Euskara batuaren adierazpena. Arantzazutik mundu zabalera / Declaración del euskera unificado. De Arantzazu al mundo entero / Déclaration de la langue
basque unifié. D’Arantzazu au monde entier / Declaration of the unified Basque language. From Arantzazu to the wider world

Págs.:683
ISBN-13:9788491922131
Precio: 72,00 EUR


Fecha de publicación en Infoling:21 de enero de 2022
Remitente:
Estella Llorente
Iberoamericana / Vervuert
<e.llorenteibero-americana.net>