Novedad bibliográficaInfoling 1.41 (2022)

Título:Arantzazutik mundu zabalera: 1968-2018 / La normativización del euskera: 1968-2018 / La standardisation de la langue basque : 1968-2018 / Basque language´s standardization: 1968-2018
Autor/a:Urrutia Badiola, Andres M.
Año de publicación:2022
Lugar de edición:Madrid / Frankfurt
Editorial:Iberoamericana / Vervuert
Descripción

Preguntarse por la normativización de la lengua vasca transcurrido casi un cuarto del siglo XXI es preguntarse por uno de los elementos esenciales de su utilización como lengua de expresión de la sociedad vasca. Por eso, la máxima institución en materia de lengua vasca, Euskaltzaindia, ha reunido alrededor de sí un grupo destacado de representantes de la realidad lingüística vasca para reflexionar sobre lo ya hecho y lo que queda por hacer en esta materia, sabiendo que una lengua se hace todos los días, en su contraste entre los hablantes que la utilizan en sus diferentes interacciones.

Este volumen reúne las reflexiones que la Euskaltzaindia/Real Academia de la Lengua Vasca realizó, con la aportación de una serie de especialistas de diferente procedencia, en Arantzazu, donde se llevó a cabo, en 1968, el intento más amplio y exitoso de aunar los elementos del proceso de normativización que de forma popular se conoce hoy en día con el nombre de euskara batua o lengua vasca unificada.


 

Temática:Otras especialidades, Sociolingüística
Índice

Aurkibidea/Indice/Sommaire/Index


Aurkezpena


Presentación / Présentation / Presentation


Argitarazleari buruz / Sobre el editor / À propos de l’éditeur / About the editor


 


I.Euskara batua eta euskaltzaindia
Euskera unificado y la real academia de la lengua vasca
Euskara unifiée et l’académie royale de la langue basque
Unified euskara and the royal academy of the basque language


 


Andres Urrutia
Euskara batua eta Euskaltzaindia: oraina eta geroa


 


II.Beste hizkuntza gutxiagotu batzuen estandarizazio prozesuetatik ikasten
Aprendiendo de los procesos de estandarización de otras lenguas minorizadas
Apprendre des processus de normalisation d’autres langues minorisées


Learning from the standardization processes of other minorized languages


 


Eric Hoekstra, Hans Van de Velde
The history and standardization of frisian


 


Jeroen Darquennes
Languaje standardization. In european autochthonous minority language communities: looking back to the future


 


Joan Martí i Castell
Vigencia de los criterios de Pompeu Fabra para la codificación de la lengua catalana


 


Manuel González González
El complejo camino hacia la codificación de la lengua gallega


 


III.Euskara batuaren geografiak
Geografías del euskera unificado
Géographies de la langue basque unifié
Geographies of the unified basque language


 


Adolfo Arejita
Euskara batua, ahozko transmisioko hizkeraren mesedegarritasuna.


 


Andres Iñigo
Euskara batua Nafarroan


 


Jean-Baptiste Battittu Coyos
Euskara batua Ipar Euskal Herrian: lehen eta orain


 


Amaia Jauregizar
Euskara batu ahozkoaren eta sartaldeko euskara estandar ahozkoaren arteko hizkuntza-harremana 50 urte geroago: bertsolaritza eta hezkuntza.


 


Maider Bedaxagar
Euskaldun bat, bi euskara. Zuberera eta batua zuberotar gazteen ahotan gauregun


 


IV.


 


Euskara batuaren sorrera eta ibilbideak
El origen y la evolución del euskera unificado
L’origine et l’évolution de la langue basque unifié
The origin and evolution of the unified basque language


 


Miren Azkarate
Euskara batuaren nondik norako linguistikoak.


 


Miriam Urkia
Euskara batua eta hiztegigintza


 


Patxi Salaberri
Euskara batua eta antroponimia


 


Roberto González de Viñaspre
Euskara batuaren sorrera eta ibilbidea: euskara batua eta toponimia


 


Alfontso Mujika
Euskara batuaren aulkia hirugarren hankatik herren


 


Antton Gurrutxaga
Euskara batuaren hiztegia eta euskararen lexiko estandarra: begiratu bat espezialitate-arloetatik


 


Igone Zabala Unzalu
Euskaltzaindiaren hiztegiaren ekarpena lexiko espezializatuaren eta
ez-espezializatuaren harmonizazioan


 


Iker Etxebeste Zubizarreta
Euskara batuaren hitz berriak: erabileratik estandarizaziorako bideak


 


Iker Salaberri


Euskarazko bihurkarien erabileraz: zergatia, aldakortasuna, eta ikuspegi
alderatzailea


 


Mikel Gorrotxategi Nieto
Pertsona izenen bilakaera Hego Euskal Herrian, eta eragina Espainiako
estatuan


 


V.


 


Euskara batuaren etorkizuneko erronkak
Futuros retos del euskera unificado
Défis futurs de la langue basque unifié
Future challenges of the unified basque language


 


Komunikabideetan / Medios de comunicación / Moyens de communication / Media


 


Asier Larrinaga Larrazabal
Zenbait gogoeta Euskara batuaren araugintzaz EiTBko esperientziatik


 


Irene Arrarats
Orotariko komunikabideak, orotariko batua


 


Beatriz Zabalondo Loidi
Estilo liburuak euskal hedabideetan. Euskararen estandarizazioan lagun.


 


Ingurune digitalean / Entorno digital / Environnement numérique / Digital
environment


 


Ainhoa Arregi, Axlor Elortza
Bidean ikasitakoarekin etorkizuneko erronkei aurre egiten


 


Josu Aztiria Urtaran
Euskara ingurune digitalean hedatzeko ditugun hiru erronka: zaintza, adimen
artifiziala eta lankidetza teknologikoa


 


I. Aduriz, I. Alegria, I. Aldezabal, X. Artola, A. Díaz de Ilarraza, N. Ezeiza,
K. Sarasola, R. Urizar
Euskara (batua) ingurune digitalean: bidean ikasiXa eta etorkizuneko
erronkak


 


Elixabete Perez Gaztelu
Euskara batua gazteen lagunarteko ziberkomunikazio pribatuan


 


Hezkuntzan / Educación / Éducation / Education


 


Helena Baraibar Aizeburu
Euskara batua eta euskalkiak hiztun osoaren baitan


 


Imanol Artola Altuna
Euskara batuaren etorkizuneko erronkak hezkuntzan


 


Xabier Isasi Balanzategi
Euskararen hiztun elkartearen eraketa eremu akademikoan. 50 urteko
bilakaera


 


Arlo sozioekonomikoan / Ámbito socioeconómico / Portée
socio-économique / Socio-economic field


 


Elixabete Piñol Olaeta
Euskara batua eta idazkera juridikoa


 


Adur Ezenarro Agirre, Ibai Gandiaga Pérez de Albéniz
Arkitektura, hirigintza eta euskara


 


Ibon Serrano Lasa
Euskara batuaren erronkak makina-erremintan: asko egin dugulako daukagu
asko egiteko


 


Maddi Etxebarria
Euskara lan-eremuan: irabazi beharreko lekua


 


Administrazioan eta oinarrizko zerbitzuetan / Administración y servicios esenciales / Administration et services essentiels / Administration and essential services


 


Ander Irizar Apaolaza
Euskara batuaren etorkizuneko erronkak administrazioan. Nafarroan zer?


 


Manu Arrasate
DUGUtik GARAra.


Urtzi Barrenetxea Iparragirre
Hizkera argia administrazio elektronikoaren garaian


 


Itzulpengintzan eta literaturan / Traducción y literatura / Traduction et
littérature / Translation and literature


 


Josu Zabaleta
Itzulpena euskararen batasungintzan. Etorkizuna zabaltzen


 


Joxerra Garzia
Hamalau galde eta lau uste batuaz eta literaturaz (Euskara batuaren etorkizuneko erronkak literaturan)


 


Xabier Mendiguren Elizegi
Estuegi ala zabalegi?


 


VI.


 


Arau linguistikoen gizarteratzea
Socialización de las normas lingüísticas
Sosialisation des normes linguistiques
Sozialization of linguistic norms


 


Andrés Alberdi
Euskara Batuaren Eskuliburuari (EBE) buruzko zertzelada nagusiak


 


VII.


 


Epilogoa
Epílogo
Épilogue
Epilogue


 


Bernardo Atxaga
Arrautza, huevo, oeuf, egg


 


VIII.


 


Euskara batuaren adierazpena
Declaracion del euskera unificado
Déclaration de la langue basque unifié
Declaration of the unified basque language


 


Euskara batuaren adierazpena. Arantzazutik mundu zabalera / Declaración del euskera unificado. De Arantzazu al mundo entero / Déclaration de la langue
basque unifié. D’Arantzazu au monde entier / Declaration of the unified Basque language. From Arantzazu to the wider world

Págs.:683
ISBN-13:9788491922131
Precio: 72,00 EUR
Remitente:Estella Llorente
Institución: Iberoamericana / Vervuert
Correo-e: <e.llorenteibero-americana.net>
Fecha de publicación en Infoling:21 de enero de 2022