Novedad bibliográficaInfoling 12.19 (2021)

Título:Sabers per als laics
Subtítulo:Vernacularització, formació, transmissió (Corona d'Aragó, 1250-1600)
Autores/as:Müller, Isabel; Savelsberg, Frank
Año de publicación:2021
Lugar de edición:Berlín / Boston
Editorial:De Gruyter
Descripción

El volum reuneix contribucions de diverses disciplines que es dediquen a la història epistemològica medieval i renaixentista i les fa dialogar. Aborda un ampli ventall d’aspectes, des de la materialitat dels textos fins als recursos lingüístics emprats, des de la persistència de paradigmes nascuts a l’antiguitat fins a la seva reestructuració i adaptació, mitjançant les quals sorgeixen nous models per a la percepció del món i per a la seva discussió. 


 


El llibre ajuda a comprendre la constitució del saber a través del marge conceptual històric de la Corona d’Aragó com un dels focus d’amalgamació i innovació que abasta tot el Mediterrani. Comprèn territoris d’un intens intercanvi cultural i lingüístic amb les zones d’influència amb les quals tenia vincles dinàstics i comercials. 


 


El marge conceptual de la Corona d’Aragó estableix també les pautes temporals, començant amb les obres de Ramon Llull i d’Arnau de Vilanova a la segona meitat del segle XIII, passant, d’una banda, pels sermons de sant Vicent Ferrer al segle XIV i, de l’altra banda, la poesia d’Ausiàs March al segle XV i arribant a la recepció i la implementació de models italians al segle XVI. Amb un ampli ventall —des de les petites glosses vernacles inserides en textos hebreus fins als voluminosos còdexs miscel·lanis—, en aquest passeig pels segles el volum examina el saber per als laics.

Temática:Lingüística histórica, Lingüística románica, Traducción
Índice

Isabel Müller/Frank Savelsberg: Sabers per als laics. Vernacularització, formació, transmissió (Corona d’Aragó, 1250–1600)


 


Formació del llenguatge científic i interacció lingüística


 


Gerrit Bos/Guido Mensching: Glossaris medicobotànics multilingües de l’edat mitjana en grafia hebrea


 


Meritxell Blasco Orellana: La terminologia catalana aljamiada en els sifre refuʾot i la importància dels doblets i triplets lèxics


 


Maria Sofia Corradini: El paper de la terminologia catalana en el procés formatiu d’una Fachsprache medicobotànica de l’occità antic


 


Estratègies de divulgació del saber


 


Anna Fernàndez-Clot / Francesc Tous Prieto: «Plàcia ausir est nostre mou, lo qual havem en disputar»: el Dictat de Ramon (1299) de Ramon Llull i els seus autocomentaris


 


Maribel Ripoll Perelló: El paper de la dona en la transmissió de l’Art lul·liana


 


Alexander Fidora: Arnau de Vilanova, traductor de la pseudo-Hildegarda de Bingen. Observacions i esmenes al text de la Confessió de Barcelona


 


Paradigmes del saber


 


Isabel Müller: Reflexió epistemològica i divulgació del saber al sermó doctrinal i al sermó literari: Vicent Ferrer i Ausiàs March


 


Lluís B. Polanco Roig: Un humanisme particular. El Liber elegantiarum com a confluència de tècniques heteròclites i de models clàssics, medievals i humanístics


 


Josep Solervicens: La construcció d’un clàssic. El filtratge renaixentista d’Ausiàs March (1543–1560)


 


Cesc Esteve: El discurs dels orígens divins de la poesia. Saber historiogràfic i teoria literària a la primera edat moderna


 


Contextos i co-textos


 


Lluís Cifuentes i Comamala: Les miscel·lànies mèdiques medievals en català. Una proposta de classificació


 


Rosanna Cantavella: El Facetus «Moribus et vita», el Facet francès i el català, en el context escolar baixmedieval


 


Traductors i copistes


 


Antònia Carré: Del llatí al català. El cas del Regimen sanitatis ad regem Aragonum d’Arnau de Vilanova


 


Raimon Sebastian Torres: Les fonts no pal·ladianes a la traducció de Ferrer Saiol


 


 


Índex de noms i matèries

ColecciónBeihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 463
Formato:eBook
Págs.:361
ISBN-13:9783110430622
Precio: 119,00 EUR
ISBN-13:9783110438994
Precio: 119,00 EUR
Remitente:Frank Savelsberg
Institución: Georg-August-Universität Göttingen (Alemania)
Correo-e: <frank.savelsbergphil.uni-goettingen.de>
Fecha de publicación en Infoling:8 de diciembre de 2021