Novedad bibliográficaInfoling 3.72 (2019)

Autor/a: Morales Moreno, Albert
Título: Estudi lexicomètric contrastiu dels estatuts d'autonomia de Catalunya de 1932, 1979 i 2006
Año de publicación: 2018
Lugar de edición: Barcelona
Editorial: Generalitat de Catalunya
Descripción

El nucli d'aquest treball, basat en una exploració lexicomètrica, descriu el corpus a partir d’índexs estadístics que han permès caracteritzar la riquesa lèxica, la distància intertextual i altres característiques estadístiques de cada text estatutari. A través de múltiples trets lingüístics (sobretot de l’estudi del vocabulari i sintagmes específics de cada Estatut), aquest llibre demostra com s’ha modernitzat i ha evolucionat el discurs estatutari en llengua catalana.

Más información: http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio...

--------

El núcleo de este trabajo, basado en una exploración lexicométrica, describe el corpus integrado por los Estatutos de autonomía de Catalunya de 1932, 1979 y 2006 a partir de índices estadísticos que han permitido caracterizar la riqueza léxica, la distancia intertextual y otras características estadísticas de cada texto estatutario. A través de múltiples rasgos lingüísticos (sobre todo del estudio del vocabulario y sintagmas específicos de cada Estatuto), este libro demuestra cómo se ha modernizado y ha evolucionado el discurso estatutario en lengua catalana.

Más información: http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio...

Temática: Análisis del discurso, Humanidades digitales, Lexicografía, Lexicología, Lingüística de corpus, Terminología, Traducción

Índice

Abreviacions freqüents
Pròleg de M. Teresa Cabré
Agraïments

1. Introducció

2. Hipòtesis i objectius

3. Tramitacions estatutàries

3.1. Antecedents
3.2. Projecte d’autonomia de 1919
3.3. EAC 1932
3.4. EAC 1979
3.5. EAC 2006

4. Redacció i traducció estatutàries
4.1. La redacció i la traducció de les lleis a Catalunya
4.2. El procés de redacció i traducció de l’EAC 1932
4.3. El procés de redacció i traducció de l’EAC 1979
4.4. El procés de redacció i traducció de l’EAC 2006

5. Marc teòric i metodològic
5.1. Anàlisi del discurs
5.2. Discurs legislatiu
5.3. Lingüística de corpus
5.4. Lexicometria
5.5. Metodologia d’anàlisi
Anàlisi factorial de correspondències (AFC)
Creixement del vocabulari i Pareto
Estudi del vocabulari: vocabulari original i hàpax
Riquesa lèxica
Distància intertextual
Índex d’especificitats

6. Anàlisi
6.1. Anàlisi estadística
6.1.1. Estudi de la riquesa lèxica
6.1.2. Estudi de la distància intertextual
6.2. Exploració lexicomètrica quantitativa
6.2.1. PCLC: principals característiques lexicomètriques del corpus
6.2.2. Anàlisi factorial de correspondències
6.2.3. Creixement del vocabulari
6.2.4. Diagrama de Pareto
6.3. Exploració lexicomètrica qualitativa
6.3.1. Descripció estructural
6.3.2. Estudi del vocabulari
6.3.3. Estudi dels segments repetits
6.3.4. Estudi de les especificitats (partició )
6.3.5. Estudi de les especificitats cronològiques (partició )
EAC 1932
EAC 1979
EAC 2006
6.3.6. Verbs

7. Línies de recerca futura

8. Primeres conclusions

Bibliografia

Taula de figures

--------

Abreviaturas frecuentes
Prólogo de M. Teresa Cabré Castellví
Agradecimientos

1. Introducción

2. Hipótesis y objetivos

3. Tramitaciones estatutarias
3.1. Antecedentes
3.2. Proyecto de autonomía de 1919
3.3. EAC 1932
3.4. EAC 1979
3.5. EAC 2006

4. Redacción y traducción estatutarias
4.1. La redacción y la traducción de las leyes en Catalunya
4.2. El proceso de redacción y traducción del EAC 1932
4.3. El proceso de redacción y traducción del EAC 1979
4.4. El proceso de redacción y traducción del EAC 2006

5. Marco teórico y metodológico
5.1. Análisis del discurso
5.2. Discurso legislativo
5.3. Lingüística de corpus
5.4. Lexicometría
5.5. Metodología de análisis
Análisis factorial de correspondencias (AFC)
Crecimiento del vocabulario y Pareto
Estudio del vocabulario: vocabulario original y hapax
Riqueza léxica
Distancia intertextual
Índice de especificidades

6. Análisis
6.1. Análisis estadístico
6.1.1. Estudio de la riqueza léxica
6.1.2. Estudio de la distancia intertextual
6.2. Exploración lexicométrica cuantitativa
6.2.1. PCLC: principales características lexicométricas del corpus
6.2.2. Análisis factorial de correspondencias
6.2.3. Crecimiento del vocabulario
6.2.4. Diagrama de Pareto
6.3. Exploración lexicométrica cualitativa
6.3.1. Descripción estructural
6.3.2. Estudio del vocabulario
6.3.3. Estudio de los segmentos repetidos
6.3.4. Estudio de las especificidades (partición "estructura")
6.3.5. Estudio de las especificidades cronológicas (partición "EAC")
EAC 1932
EAC 1979
EAC 2006
6.3.6. Verbos

7. Líneas de investigación futura

8. Primeras conclusiones

Bibliografía


Colección: IEA Recerca
Formato: PDF
Págs.: 310
ISBN-13: 9788439397786
Otros formatos:
Formato: libro impreso
Págs.: 310
ISBN-13: 978-84-393-9780-9
Precio: 25,00 EUR

Remitente: Albert Morales Moreno
Institución: Universitat Pompeu Fabra
Correo-e: <albert.morales.morenoantispamgmail.com>
Fecha: 23 de marzo de 2019

Información publicada en Infoling: http://www.infoling.org/informacion/NB2043.htmlCon la ayuda de:
Editorial Arco Libros

© Infoling 1996-2019. Reservados todos los derechos.
ISSN: 1576-3404
Logo image by Hay Kranen / CC-BY