Novedad bibliográfica

Infoling 12.19 (2021)
Título:Sabers per als laics
Subtítulo:Vernacularització, formació, transmissió (Corona d'Aragó, 1250-1600)
Autores/as:Müller, Isabel; Savelsberg, Frank
Año de publicación:2021
Lugar de edición:Berlín / Boston
Editorial:De Gruyter
Descripción

El volum reuneix contribucions de diverses disciplines que es dediquen a la història epistemològica medieval i renaixentista i les fa dialogar. Aborda un ampli ventall d’aspectes, des de la materialitat dels textos fins als recursos lingüístics emprats, des de la persistència de paradigmes nascuts a l’antiguitat fins a la seva reestructuració i adaptació, mitjançant les quals sorgeixen nous models per a la percepció del món i per a la seva discussió. 

 

El llibre ajuda a comprendre la constitució del saber a través del marge conceptual històric de la Corona d’Aragó com un dels focus d’amalgamació i innovació que abasta tot el Mediterrani. Comprèn territoris d’un intens intercanvi cultural i lingüístic amb les zones d’influència amb les quals tenia vincles dinàstics i comercials. 

 

El marge conceptual de la Corona d’Aragó estableix també les pautes temporals, començant amb les obres de Ramon Llull i d’Arnau de Vilanova a la segona meitat del segle XIII, passant, d’una banda, pels sermons de sant Vicent Ferrer al segle XIV i, de l’altra banda, la poesia d’Ausiàs March al segle XV i arribant a la recepció i la implementació de models italians al segle XVI. Amb un ampli ventall —des de les petites glosses vernacles inserides en textos hebreus fins als voluminosos còdexs miscel·lanis—, en aquest passeig pels segles el volum examina el saber per als laics.

Temática:Lingüística histórica, Lingüística románica, Traducción
Índice

Isabel Müller/Frank Savelsberg: Sabers per als laics. Vernacularització, formació, transmissió (Corona d’Aragó, 1250–1600)

 

Formació del llenguatge científic i interacció lingüística

 

Gerrit Bos/Guido Mensching: Glossaris medicobotànics multilingües de l’edat mitjana en grafia hebrea

 

Meritxell Blasco Orellana: La terminologia catalana aljamiada en els sifre refuʾot i la importància dels doblets i triplets lèxics

 

Maria Sofia Corradini: El paper de la terminologia catalana en el procés formatiu d’una Fachsprache medicobotànica de l’occità antic

 

Estratègies de divulgació del saber

 

Anna Fernàndez-Clot / Francesc Tous Prieto: «Plàcia ausir est nostre mou, lo qual havem en disputar»: el Dictat de Ramon (1299) de Ramon Llull i els seus autocomentaris

 

Maribel Ripoll Perelló: El paper de la dona en la transmissió de l’Art lul·liana

 

Alexander Fidora: Arnau de Vilanova, traductor de la pseudo-Hildegarda de Bingen. Observacions i esmenes al text de la Confessió de Barcelona

 

Paradigmes del saber

 

Isabel Müller: Reflexió epistemològica i divulgació del saber al sermó doctrinal i al sermó literari: Vicent Ferrer i Ausiàs March

 

Lluís B. Polanco Roig: Un humanisme particular. El Liber elegantiarum com a confluència de tècniques heteròclites i de models clàssics, medievals i humanístics

 

Josep Solervicens: La construcció d’un clàssic. El filtratge renaixentista d’Ausiàs March (1543–1560)

 

Cesc Esteve: El discurs dels orígens divins de la poesia. Saber historiogràfic i teoria literària a la primera edat moderna

 

Contextos i co-textos

 

Lluís Cifuentes i Comamala: Les miscel·lànies mèdiques medievals en català. Una proposta de classificació

 

Rosanna Cantavella: El Facetus «Moribus et vita», el Facet francès i el català, en el context escolar baixmedieval

 

Traductors i copistes

 

Antònia Carré: Del llatí al català. El cas del Regimen sanitatis ad regem Aragonum d’Arnau de Vilanova

 

Raimon Sebastian Torres: Les fonts no pal·ladianes a la traducció de Ferrer Saiol

 

 

Índex de noms i matèries

ColecciónBeihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 463
Formato:eBook
Págs.:361
ISBN-13:9783110430622
Precio: 119,00 EUR
Formato:libro impreso
Págs.:0
ISBN-13:9783110438994
Precio: 119,00 EUR


Fecha de publicación en Infoling:8 de diciembre de 2021
Remitente:
Frank Savelsberg
Georg-August-Universität Göttingen (Alemania)
<frank.savelsbergphil.uni-goettingen.de>