Novedad bibliográficaInfoling 5.66 (2018)

Autores/as: Massip, Àngels; Bastardas, Albert, eds.
Título: Complèxica
Subtítulo: Cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat
Año de publicación: 2014
Lugar de edición: Barcelona
Editorial: Universidad de Barcelona
Descripción

El triangle llengua-comunicació-societat emmarca els fenòmens més característics del pla sociohumà i, per avançar en el coneixement del seu funcionament, cal desafiar les aproximacions tradicionals i les més formalitzadores a favor d’enfocaments complèxics, transdisciplinaris i qualitatius integrats. Atesa la gran diversitat cognitiva i cultural dels humans, com també de les seves especificitats emocionals i comportamentals, tenim el repte d’intentar construir un cos teòric i metodològic adequat a les propietats característiques dels fenòmens humans per avançar cap a una sociocomplexitat cognitivoemotiva. Aquest volum vol posar en relació el cervell, la societat i la llengua, tres sistemes complexos adaptatius íntimament imbricats que són a la base de la comunicació humana. La principal aportació de l’obra rau en el fet que els autors aborden diverses temàtiques des d’una visió holística i complèxica emfasitzant les interrelacions i els fenòmens emergents.

Google preview: https://books.google.es/books?id=dktDBgAAQBAJ&prin...

Reseña de Tamara Sánchez en Estudios de LIngüística Aplicada 35.66, págs. 265–274:
http://ela.enallt.unam.mx/index.php/ela/article/vi...

Versión inglesa: Complexity Perspectives on Language, Communication and Society. Berlin: Springer:
https://www.springer.com/gp/book/9783642328169

Temática:

Índice

Índice completo: https://books.google.es/books?id=dktDBgAAQBAJ&lpg=...

Introducció, per Àngels Massip, Albert Bastardas

PRIMERA PART
LES XARXES I ELS SISTEMES COMPLEXOS

1. Enfrentando a la complejidad: predecir vs. adaptar, Carlos Gershenson
1.1. Introducción
1.2. Los límites de la predicción
1.3. Complejidad
1.4. Adaptación
1.5. Autoorganización
1.6. Lenguaje
1.7. Modelo y modelado
1.8. Conclusiones
1.9. Bibliografía

2. Una comunicació sense informació basada en vivències, Òscar Vilarroya
2.1. Preàmbul
2.2. Introducció
2.3. Una comunicació basada en «vivències»
2.4. La informació en una comunicació basada en vivències

SEGONA PART
ÉSSER HUMÀ: COMUNICACIÓ

3. Educació, emoció, complexitat, Pere Darder
3.1. Introducció
3.2. Algunes referències a la teoria de la complexitat
3.3. Les emocions aquí i ara
3.4. Caracterització de les emocions
3.4.1. L’educació emocional
3.4.2. L’educació escolar
3.4.3. Competència emocional del professor
3.5. Repensar l’educació
3.5.1. L’educació integral
3.5.2. L’aprenentatge. Els coneixements
3.5.3. Participació i governança en l’educació
3.6. Breu consideració final
3.7. Bibliografia

4. Emocions i significat: vers una humanització de l’entorn, Enric Puig Giralt
4.1. Introducció
4.2. Complexitat i parla informal
4.3. Del discurs històric a l’art de la publicitat
4.4. Una experiència musical completa
4.5. Bibliografia

5. La conversa com a funció emergent, Xavier Martorell Fabregat
5.1. Introducció
5.2. Propietats de les funcions emergents
5.3. Anàlisi de la conversa
5.4. Perspectiva analítica
5.5. Perspectiva complexa
5.5.1. Mòduls de la lectura de la ment
5.5.2. Intel·ligència social
5.6. Qui estudia el complex?
5.7. Com es generen les funcions cognitives?
5.8. Conclusions
5.9. Bibliografia

6. Mitjans de comunicació, processos de socialització i educació formal des de la complexitat sociocognitiva, Magdalena Albero Andrés
6.1. Supòsits sobre la relació entre els mitjans de comunicació i els joves
6.2. Causes de l’ús d’un enfocament no complex
6.3. Com un enfocament no complex ens desorienta
6.4. Aplicar una perspectiva complèxica als usos dels productes dels mitjans de comunicació i a l’educació sobre els mitjans a les escoles
6.5. Bibliografia

7. Ètica i avenços en el món actual, Federico Mayor Zaragoza

TERCERA PART
LLENGUA I COMPLEXITAT

8. L’autoorganització en grups comunicatius: el sorgiment de la coordinació, les referències compartides i la intel·ligència col·lectiva, Francis Heylighen
8.1. Introducció
8.2. Sistemes complexos
8.3. L’autoorganització
8.4. L’autoorganització com un problema de coordinació
8.4.1. Autoorganització d’alineació
8.4.2. Divisió del treball
8.4.3. Flux de treball
8.4.4. Agregació
8.5. Intel·ligència col·lectiva
8.5.1. Requisits per a la intel·ligència col·lectiva
8.5.2. El pensament grupal i la polarització
8.5.3. Evitar el pensament grupal
8.6. L’autoorganització de les referències compartides
8.6.1. L’origen del llen guat ge
8.6.2. Alineació conversacional
8.6.3. Alineació de grup
8.7. Un experiment en la intel·ligència col·lectiva
8.7.1. Confi guració d’un experiment
8.7.2. Els resultats de l’experiment
8.7.3. Interpretació dels resultats
8.8. Conclusions
8.9. Bibliografia

9. La complexitat borrosa del llen guat ge, Frederic Munné
9.1. La borrositat com a propietat dels sistemes complexos
9.2. La inversió dels principis de la lògica aristotèlica
9.3. El llen guat ge com a sistema borrós
9.4. La delimitació, reductora de la borrositat
9.5. La categorització com a recurs delimitador
9.6. La dicotomització, escamotejadora de la borrositat
9.7. Els mots com a conceptes borrosos
9.8. Les paraules i les defi nicions
9.9. Elements indicadors de la borrositat
9.10. L’expansió de la borrositat: l’hipertext
9.11. Tornant on hem començat
9.12. Bibliografia

10. L’emergència de la complexitat en el llenguatge. Una perspectiva evolutiva, Salikoko S. Mufwene
10.1. Introducció
10.2. Les llengües com a tecnologies
10.3. L’aparició fi logenètica de la complexitat
10.3.1. La naturalesa de la complexitat lingüística
10.3.2. Com va emergir la complexitat fi logenèticament en el llen guat ge?
10.4. Conclusions
10.5. Bibliografia

11. La complexitat del llen guat ge en tots els nivells: dels gens a l’espècie, Lluís Barceló-Coblijn
11.1. Introducció
11.2. Complexitat genètica involucrada en el llenguatge
11.3. Complexitat en el desenvolupament de les àrees cerebrals del llenguatge
11.4. Complexitat en l’ontogènia de la sintaxi
11.5. Hibridació de l’Homo sapiens amb altres homínids
11.6. És la complexitat en el desenvolupament la gran diferència?
11.7. Bibliografia

12. Lingüística i ciències de la comunicació: sociocomplèxica com a perspectiva integradora, Albert Bastardas i Boada
12.1. Introducció: la necessitat d’una perspectiva de complexitat
12.2. Cap a un paradigma de la complèxica
12.2.1. Donar a llum un món. La representació de la realitat i l’activitat científi ca 233
12.2.2. (Re)pensar la realitat
12.2.3. Tots i parts

[...]

Índice completo: https://books.google.es/books?id=dktDBgAAQBAJ&lpg=...


Colección: Lingüística UB
Formato: libro impreso
Págs.: 372
ISBN-13: 9788447538188
Precio: 25,00 EUR

Remitente: Infoling  <infolingantispaminfoling.org>
Fecha: 18 de mayo de 2018

Información publicada en Infoling: http://www.infoling.org/informacion/NB1890.htmlCon la ayuda de:
Editorial Arco Libros

© Infoling 1996-2018. Reservados todos los derechos.
ISSN: 1576-3404
Logo image by Hay Kranen / CC-BY